Ấm tử sa Ẩn Long Cung Xuân

36.000.000

Mã: TSCC087
  • Tác phẩm: ẩn long cung xuân
  • Chất đất: lão đoạn nê nung củi
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Lữ Tử Mục
  • Dung tích: 295cc

Hết hàng