48.000.000

Tác phẩm: cung xuân rồng

Họa tiết: khắc rồng

Chất đất: chu nê

Thể loại: thủ công nung củi

Tác giả: Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 180cc

40.000.000

Tác phẩm: Vô Úy

Chất đất: lão tử nê, đoạn nê

Thể loại: toàn thủ công

Tác giả: Lã Tử Mục

Dung tích: 500cc

Cách nung: nung củi

18.000.000

Tác phẩm: Thạch biều

Họa tiết: mai hoa

Chất đất: nguyên khoáng tử nê

Chế tác: thủ công nung củi

Tác giả: Diệp Vĩ

Dung tích: 120cc

36.000.000

Tác phẩm: ẩn long cung xuân

Chất đất: lão đoạn nê nung củi

Thể loại: thủ công

Tác giả: Lữ Tử Mục

Dung tích: 295cc

28.000.000

Tác phẩm: ngọc lan

Họa tiết: hoa lan

Chất đất: lão tử nê

Thể loại: thủ công

Cách nung: nung củi

Tác giả: Vương Dục Xuân

Dung tích: 300cc