Ấm tử sa Vô Úy nung củi

40.000.000

  • Tác phẩm: Vô Úy
  • Chất đất: lão tử nê, đoạn nê
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Lã Tử Mục
  • Dung tích: 500cc
  • Cách nung: nung củi

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn