Dân gian có một câu nói về Bạch trà: 1 tuổi trà, 3 tuổi thuốc, 7 tuổi báu.