Kỳ Nam Đại quan hương vòng

1.430.000

Tên: Kỳ Nam Đại Quan – Kyara Taikan

Thời gian cháy: khoảng 120 phút/ vòng hương

Hộp: 20 vòng

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn