Bộ khải kiến diêu diệp mạt

31.900.000

Bộ gồm:
Chiếu trải bàn trà *2
Đế ấm men tro cao *1
Chén khải mạt trà *1
Tống mạt trà *1
Chén mạt trà *3
Trưng trà gỗ *1

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn