48.000.000

Tác phẩm: cung xuân rồng

Họa tiết: khắc rồng

Chất đất: chu nê

Thể loại: thủ công nung củi

Tác giả: Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 180cc

32.000.000

Tác phẩm: Thạch biều

Họa tiết: khắc rồng

Chất đất: Tử chu nê

Thể loại: thủ công

Tác giả: Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 160cc

38.000.000

Tác phẩm: Tiểu Ẩn Long

Họa tiết: hoa văn

Chất đất: nguyên khoáng chu nê Đại Hồng Bào

Thể loại: thủ công

Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 165cc

28.000.000

Tác phẩm: Thạch Biều

Họa tiết: Khắc chữ

Chất đất: Đại Hồng Bào

Thể loại: thủ công

Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 170cc

32.000.000

Tác phẩm: Thạch biều

Họa tiết: khắc Phượng

Chất đất: nguyên khoáng chu nê Đại Hồng Bào

Thể loại: thủ công

Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 250cc

36.000.000

Tác phẩm: niên luân

Họa tiết: trơn

Chất đất: đế tào thanh

Thể loại: thủ công

Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 280cc