Ấm sứ Phấn Thái vẽ rồng

Mã: AS005
  • Tác phẩm: Long Ẩn Thanh Vân
  • Nghệ nhân: Nghệ Lâm Đường
  • Cách nung: Nung củi 
  • Họa tiết: phấn thái vân Hồng Long
  • Dung tích: 150cc