Category Archives: Trà Đạo

Đạo nghĩa là con đường liên kết tâm và thân, còn trà đạo chính là con đường thông qua trà để tìm tới đạo. Tìm thấy sự tĩnh tại thông qua các nghi thức trà đạo tưởng là hình thức nhưng lại là bản chất.